3595_2018
3595_2018
kommunefakta
2020-01-20T09:43:00.000Z
no
Måsøy kommune

Kommunefakta

Måsøy - 2018 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 236 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 20 20
5-9 år 27 22
10-14 år 31 31
15-19 år 29 25
20-24 år 44 29
25-29 år 30 38
30-34 år 30 33
35-39 år 52 33
40-44 år 39 33
45-49 år 42 41
50-54 år 51 37
55-59 år 54 41
60-64 år 50 20
65-69 år 63 44
70-74 år 41 37
75-79 år 28 35
80-84 år 23 18
85-89 år 14 17
90-94 år 4 7
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Måsøy (-2019)
Sverige 6
Litauen 53
Polen 53
Tyskland 12
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Måsøy (-2019)
Selveier 79.5
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 19.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Måsøy (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 129
Sekundærnæringer 124
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 116
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 34
Undervisning 31
Helse- og sosialtjenester 117
Personlig tjenesteyting 14

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Måsøy (-2019)
Aleneboende 273000
Par uten barn 605000
Par med barn 0-17 år 824000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 346000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Måsøy (-2019)
Grunnskolenivå 437
Videregående skolenivå 400
Universitets- og høgskolenivå, kort 148
Universitets- og høgskolenivå, lang 44
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Måsøy
Aktivitetstilbud barn og unge 206
Bibliotek 1066
Muséer 224
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 571
Kulturskoler 470
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Måsøy
Sosialsektoren samlet 2.1
Barnevern 1.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 10
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 4.8
Grunnskole 14.5
Helse- og omsorg 36.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.