3595_0119
3595_0119
kommunefakta
2018-05-27T07:01:00.000Z
no
Marker kommune

Kommunefakta

Marker - 0119 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 547 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 88 71
5-9 år 104 99
10-14 år 80 81
15-19 år 136 103
20-24 år 90 84
25-29 år 104 81
30-34 år 73 74
35-39 år 90 80
40-44 år 112 104
45-49 år 127 127
50-54 år 151 134
55-59 år 129 131
60-64 år 122 101
65-69 år 127 127
70-74 år 128 127
75-79 år 65 85
80-84 år 54 69
85-89 år 22 45
90-94 år 9 23
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Marker
Sverige 72
Litauen 16
Polen 37
Tyskland 9
Eritrea 5
Somalia 24
Filippinene 0
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Marker
Selveier 74.7
Andels- / aksjeeier 7
Leier 18.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Marker
Jordbruk, skogbruk og fiske 117
Sekundærnæringer 351
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 565
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 100
Undervisning 128
Helse- og sosialtjenester 279
Personlig tjenesteyting 53

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Marker
Aleneboende 256000
Par uten barn 542000
Par med barn 0-17 år 737000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Marker
Grunnskolenivå 1183
Videregående skole-nivå 1203
Universitets- og høgskolenivå kort 456
Universitets- og høgskolenivå lang 98
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Marker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 21.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 5.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Marker
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.3
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 7.9
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 19.1
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 33.7
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.2
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.6
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.