3595_5031
3595_5031
kommunefakta
2019-01-22T06:29:00.000Z
no
Malvik kommune

Kommunefakta

Malvik - 5031 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 007 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 478 427
5-9 år 529 486
10-14 år 498 461
15-19 år 481 504
20-24 år 457 385
25-29 år 364 351
30-34 år 435 454
35-39 år 486 494
40-44 år 525 485
45-49 år 613 601
50-54 år 522 481
55-59 år 414 414
60-64 år 366 321
65-69 år 316 302
70-74 år 275 286
75-79 år 170 168
80-84 år 100 117
85-89 år 51 71
90-94 år 19 42
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Malvik
Sverige 77
Litauen 82
Polen 267
Tyskland 85
Eritrea 60
Somalia 19
Filippinene 39
Irak 12
Pakistan 8
Vietnam 11

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Malvik
Selveier 86.2
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Malvik (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 69
Sekundærnæringer 1408
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2715
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 434
Undervisning 651
Helse- og sosialtjenester 1502
Personlig tjenesteyting 225

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Malvik
Aleneboende 294000
Par uten barn 635000
Par med barn 0-17 år 861000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Malvik
Grunnskolenivå 2509
Videregående skole-nivå 4285
Universitets- og høgskolenivå kort 2660
Universitets- og høgskolenivå lang 1112
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 41

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Malvik
Aktivitetstilbud barn og unge 276
Bibliotek 229
Muséer 16
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 22
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 865
Musikk- og kulturskoler 342
Kommunale kulturbygg 684

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Malvik
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 4.3
Barnehage 15.4
Grunnskole 23.7
Helse- og omsorg 27.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.