3595_1924
3595_1924
kommunefakta
2019-01-24T09:31:00.000Z
no
Målselv kommune

Kommunefakta

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 791 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 197 169
5-9 år 172 175
10-14 år 212 177
15-19 år 229 197
20-24 år 324 229
25-29 år 349 234
30-34 år 218 189
35-39 år 157 150
40-44 år 188 177
45-49 år 268 227
50-54 år 232 217
55-59 år 223 182
60-64 år 211 196
65-69 år 189 203
70-74 år 171 157
75-79 år 106 123
80-84 år 83 82
85-89 år 47 67
90-94 år 18 41
95-99 år 1 10
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Målselv
Sverige 23
Litauen 8
Polen 63
Tyskland 6
Eritrea 47
Somalia 22
Filippinene 17
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Målselv
Selveier 76.5
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 22.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Målselv
Jordbruk, skogbruk og fiske 111
Sekundærnæringer 528
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 902
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 971
Undervisning 313
Helse- og sosialtjenester 678
Personlig tjenesteyting 69

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Målselv
Aleneboende 314000
Par uten barn 624000
Par med barn 0-17 år 821000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 436000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Målselv
Grunnskolenivå 1576
Videregående skole-nivå 2295
Universitets- og høgskolenivå kort 1183
Universitets- og høgskolenivå lang 301
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Målselv
Aktivitetstilbud barn og unge 199
Bibliotek 329
Muséer 105
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 153
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 691
Musikk- og kulturskoler 446
Kommunale kulturbygg 76

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Målselv
Sosialsektoren samlet 2.3
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.8
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 8.8
Grunnskole 17.6
Helse- og omsorg 33.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.