3595_1924
3595_1924
kommunefakta
2020-01-24T01:00:00.000Z
no
Målselv kommune

Kommunefakta

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 650 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 190 171
5-9 år 185 161
10-14 år 207 190
15-19 år 214 184
20-24 år 349 238
25-29 år 332 239
30-34 år 215 197
35-39 år 160 141
40-44 år 177 173
45-49 år 254 228
50-54 år 237 215
55-59 år 220 182
60-64 år 216 202
65-69 år 194 198
70-74 år 171 158
75-79 år 110 123
80-84 år 92 95
85-89 år 49 71
90-94 år 18 38
95-99 år 0 10
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Målselv (-2019)
Sverige 20
Litauen 11
Polen 61
Tyskland 10
Eritrea 54
Somalia 16
Filippinene 19
Irak 6
Pakistan 4
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Målselv (-2019)
Selveier 76.3
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 22.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Målselv (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 120
Sekundærnæringer 529
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 879
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1006
Undervisning 318
Helse- og sosialtjenester 694
Personlig tjenesteyting 71

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Målselv (-2019)
Aleneboende 322000
Par uten barn 646000
Par med barn 0-17 år 856000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 454000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Målselv (-2019)
Grunnskolenivå 1541
Videregående skolenivå 2345
Universitets- og høgskolenivå, kort 1172
Universitets- og høgskolenivå, lang 307
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Målselv
Aktivitetstilbud barn og unge 176
Bibliotek 353
Muséer 107
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 143
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 687
Kulturskoler 447
Kommunale kulturbygg 82

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Målselv
Sosialsektoren samlet 2.3
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.5
Administrasjon, kommune 4.6
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 9.2
Grunnskole 17.3
Helse- og omsorg 34.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.