3595_1938
3595_1938
kommunefakta
2018-12-15T21:46:00.000Z
no
Lyngen kommune

Kommunefakta

Lyngen - 1938 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 880 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 48 57
5-9 år 64 67
10-14 år 76 85
15-19 år 104 98
20-24 år 104 78
25-29 år 69 52
30-34 år 62 59
35-39 år 80 61
40-44 år 83 79
45-49 år 113 97
50-54 år 100 78
55-59 år 116 83
60-64 år 85 108
65-69 år 125 100
70-74 år 100 100
75-79 år 75 72
80-84 år 36 66
85-89 år 22 41
90-94 år 12 19
95-99 år 2 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lyngen
Sverige 13
Litauen 16
Polen 10
Tyskland 13
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lyngen
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lyngen
Jordbruk, skogbruk og fiske 110
Sekundærnæringer 267
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 358
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 66
Undervisning 106
Helse- og sosialtjenester 364
Personlig tjenesteyting 34

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lyngen
Aleneboende 254000
Par uten barn 552000
Par med barn 0-17 år 861000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lyngen
Grunnskolenivå 983
Videregående skole-nivå 899
Universitets- og høgskolenivå kort 400
Universitets- og høgskolenivå lang 80
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lyngen
Aktivitetstilbud barn og unge 505
Bibliotek 385
Muséer 90
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 217
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 233
Musikk- og kulturskoler 430
Kommunale kulturbygg 291

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lyngen
Sosialsektoren samlet 2.8
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.8
Administrasjon, kommune 8.8
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 6.8
Grunnskole 19.1
Helse- og omsorg 38

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.