3595_1032
3595_1032
kommunefakta
2019-01-22T06:12:00.000Z
no
Lyngdal kommune

Kommunefakta

Lyngdal - 1032 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 641 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 340 250
5-9 år 315 307
10-14 år 333 314
15-19 år 311 331
20-24 år 317 214
25-29 år 254 243
30-34 år 258 272
35-39 år 279 261
40-44 år 289 268
45-49 år 293 314
50-54 år 256 259
55-59 år 224 209
60-64 år 219 243
65-69 år 232 230
70-74 år 189 202
75-79 år 105 126
80-84 år 67 78
85-89 år 38 63
90-94 år 20 38
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Sverige 10
Litauen 27
Polen 44
Tyskland 91
Eritrea 31
Somalia 25
Filippinene 31
Irak 37
Pakistan 5
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Selveier 86
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lyngdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 92
Sekundærnæringer 1161
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1317
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 130
Undervisning 370
Helse- og sosialtjenester 813
Personlig tjenesteyting 142

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Aleneboende 271000
Par uten barn 600000
Par med barn 0-17 år 756000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Grunnskolenivå 1933
Videregående skole-nivå 2927
Universitets- og høgskolenivå kort 1282
Universitets- og høgskolenivå lang 246
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 39

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Aktivitetstilbud barn og unge 192
Bibliotek 348
Muséer 19
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 47
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 364
Musikk- og kulturskoler 306
Kommunale kulturbygg 454

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lyngdal
Sosialsektoren samlet 4.8
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 12.4
Grunnskole 21.5
Helse- og omsorg 32.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.