På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1112
3595_1112
kommunefakta
2020-01-23T15:20:00.000Z
no
Lund kommune

Kommunefakta

Lund - 1112 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 193 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 105 91
5-9 år 110 118
10-14 år 121 98
15-19 år 100 112
20-24 år 113 108
25-29 år 100 76
30-34 år 87 105
35-39 år 89 81
40-44 år 94 74
45-49 år 107 107
50-54 år 113 104
55-59 år 96 106
60-64 år 111 98
65-69 år 89 96
70-74 år 72 78
75-79 år 45 42
80-84 år 38 48
85-89 år 15 28
90-94 år 10 17
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 2 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lund
Sverige 3
Litauen 0
Polen 23
Tyskland 22
Eritrea 8
Somalia 3
Filippinene 8
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lund
Selveier 87.8
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 11.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lund
Jordbruk, skogbruk og fiske 79
Sekundærnæringer 619
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 316
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 51
Undervisning 125
Helse- og sosialtjenester 309
Personlig tjenesteyting 32

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lund
Aleneboende 286000
Par uten barn 618000
Par med barn 0-17 år 771000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 377000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lund
Grunnskolenivå 774
Videregående skolenivå 1190
Universitets- og høgskolenivå, kort 421
Universitets- og høgskolenivå, lang 77
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lund
Aktivitetstilbud barn og unge 294
Bibliotek 577
Muséer 195
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 191
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1360
Kulturskoler 650
Kommunale kulturbygg 617

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lund
Sosialsektoren samlet 2.4
Barnevern 4.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 5.4
Barnehage 10.5
Grunnskole 23.3
Helse- og omsorg 31.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.