3595_0415
3595_0415
kommunefakta
2018-04-25T12:52:00.000Z
no
Løten kommune

Kommunefakta

Løten - 0415 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 615 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 201 189
5-9 år 230 190
10-14 år 218 220
15-19 år 215 207
20-24 år 228 205
25-29 år 232 215
30-34 år 239 246
35-39 år 239 205
40-44 år 244 219
45-49 år 283 245
50-54 år 266 269
55-59 år 262 268
60-64 år 267 269
65-69 år 239 237
70-74 år 238 214
75-79 år 125 149
80-84 år 72 101
85-89 år 36 54
90-94 år 25 37
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Løten
Sverige 23
Litauen 91
Polen 84
Tyskland 25
Eritrea 21
Somalia 18
Filippinene 14
Irak 9
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Løten
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Løten
Jordbruk, skogbruk og fiske 175
Sekundærnæringer 794
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1155
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 250
Undervisning 260
Helse- og sosialtjenester 890
Personlig tjenesteyting 131

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Løten
Aleneboende 267000
Par uten barn 587000
Par med barn 0-17 år 696000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Løten
Grunnskolenivå 2222
Videregående skole-nivå 2529
Universitets- og høgskolenivå kort 1118
Universitets- og høgskolenivå lang 237
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Løten
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Løten
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 7.6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 11
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 19.4
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 33.5
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.4
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.7
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 7.4
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.