3595_0230
3595_0230
kommunefakta
2020-01-20T10:09:00.000Z
no
Lørenskog kommune

Kommunefakta

Lørenskog - 0230 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 41 226 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1272 1134
5-9 år 1218 1219
10-14 år 1339 1183
15-19 år 1328 1168
20-24 år 1230 1169
25-29 år 1306 1342
30-34 år 1414 1299
35-39 år 1437 1369
40-44 år 1435 1397
45-49 år 1515 1522
50-54 år 1516 1468
55-59 år 1300 1175
60-64 år 1082 1075
65-69 år 899 961
70-74 år 898 1001
75-79 år 531 588
80-84 år 308 371
85-89 år 154 277
90-94 år 68 102
95-99 år 9 23
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lørenskog (-2019)
Sverige 399
Litauen 394
Polen 1138
Tyskland 155
Eritrea 198
Somalia 292
Filippinene 283
Irak 349
Pakistan 1594
Vietnam 854

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lørenskog (-2019)
Selveier 59.6
Andels- / aksjeeier 24.6
Leier 15.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lørenskog (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 44
Sekundærnæringer 2757
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 10179
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1280
Undervisning 1267
Helse- og sosialtjenester 4305
Personlig tjenesteyting 842

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lørenskog (-2019)
Aleneboende 320000
Par uten barn 689000
Par med barn 0-17 år 895000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 444000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lørenskog (-2019)
Grunnskolenivå 8498
Videregående skolenivå 11399
Universitets- og høgskolenivå, kort 8034
Universitets- og høgskolenivå, lang 3089
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 241

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Aktivitetstilbud barn og unge 295
Bibliotek 265
Muséer 37
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 134
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 948
Kulturskoler 204
Kommunale kulturbygg 753

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Sosialsektoren samlet 6.1
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 5.3
Barnehage 13.9
Grunnskole 21.1
Helse- og omsorg 26.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.