3595_1920
3595_1920
kommunefakta
2018-04-25T12:46:00.000Z
no
Loabák - Lavangen kommune

Kommunefakta

Loabák - Lavangen - 1920 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 061 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 25 22
5-9 år 40 40
10-14 år 33 34
15-19 år 37 36
20-24 år 38 18
25-29 år 19 27
30-34 år 29 14
35-39 år 29 26
40-44 år 35 33
45-49 år 34 37
50-54 år 36 25
55-59 år 29 28
60-64 år 35 36
65-69 år 34 32
70-74 år 35 30
75-79 år 32 25
80-84 år 11 16
85-89 år 17 19
90-94 år 2 8
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Sverige 6
Litauen 0
Polen 19
Tyskland 0
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Selveier 79.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Jordbruk, skogbruk og fiske 15
Sekundærnæringer 95
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 83
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 51
Undervisning 39
Helse- og sosialtjenester 136
Personlig tjenesteyting 10

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Aleneboende 256000
Par uten barn 571000
Par med barn 0-17 år 690000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 377000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Grunnskolenivå 312
Videregående skole-nivå 334
Universitets- og høgskolenivå kort 150
Universitets- og høgskolenivå lang 30
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 48.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 11
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 8.9
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.4
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 29.1
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 8
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.