3595_0926
3595_0926
kommunefakta
2019-01-24T10:26:00.000Z
no
Lillesand kommune

Kommunefakta

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 958 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 319 319
5-9 år 409 392
10-14 år 325 366
15-19 år 422 297
20-24 år 315 272
25-29 år 305 285
30-34 år 305 327
35-39 år 393 350
40-44 år 353 367
45-49 år 372 386
50-54 år 371 368
55-59 år 357 332
60-64 år 338 317
65-69 år 277 319
70-74 år 284 263
75-79 år 161 186
80-84 år 100 107
85-89 år 48 81
90-94 år 29 45
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lillesand
Sverige 34
Litauen 29
Polen 65
Tyskland 91
Eritrea 55
Somalia 8
Filippinene 41
Irak 46
Pakistan 12
Vietnam 28

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lillesand
Selveier 86.4
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 12.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lillesand
Jordbruk, skogbruk og fiske 59
Sekundærnæringer 1141
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1773
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 342
Undervisning 464
Helse- og sosialtjenester 1102
Personlig tjenesteyting 187

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lillesand
Aleneboende 285000
Par uten barn 632000
Par med barn 0-17 år 805000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lillesand
Grunnskolenivå 2076
Videregående skole-nivå 3392
Universitets- og høgskolenivå kort 2092
Universitets- og høgskolenivå lang 683
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lillesand
Aktivitetstilbud barn og unge 124
Bibliotek 234
Muséer 62
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 98
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 405
Musikk- og kulturskoler 216
Kommunale kulturbygg 313

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lillesand
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 4.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.5
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 13.1
Grunnskole 22.1
Helse- og omsorg 30.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.