3595_0501
3595_0501
kommunefakta
2019-01-21T21:17:00.000Z
no
Lillehammer kommune

Kommunefakta

Lillehammer - 0501 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 28 034 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 695 652
5-9 år 789 717
10-14 år 794 748
15-19 år 885 843
20-24 år 1067 1137
25-29 år 995 948
30-34 år 811 768
35-39 år 794 793
40-44 år 831 834
45-49 år 893 996
50-54 år 885 971
55-59 år 898 924
60-64 år 840 920
65-69 år 748 794
70-74 år 725 772
75-79 år 456 552
80-84 år 293 398
85-89 år 161 322
90-94 år 68 142
95-99 år 11 63
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lillehammer
Sverige 174
Litauen 120
Polen 225
Tyskland 102
Eritrea 169
Somalia 297
Filippinene 52
Irak 150
Pakistan 44
Vietnam 222

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lillehammer
Selveier 67.5
Andels- / aksjeeier 10.8
Leier 21.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lillehammer
Jordbruk, skogbruk og fiske 161
Sekundærnæringer 1747
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5002
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1432
Undervisning 1363
Helse- og sosialtjenester 3645
Personlig tjenesteyting 786

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lillehammer
Aleneboende 286000
Par uten barn 630000
Par med barn 0-17 år 826000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 441000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lillehammer
Grunnskolenivå 5073
Videregående skole-nivå 8237
Universitets- og høgskolenivå kort 6824
Universitets- og høgskolenivå lang 2429
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 116

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lillehammer
Aktivitetstilbud barn og unge 184
Bibliotek 415
Muséer 41
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 769
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 451
Musikk- og kulturskoler 320
Kommunale kulturbygg 243

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lillehammer
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.2
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 4.5
Barnehage 9.5
Grunnskole 16.1
Helse- og omsorg 32.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.