3595_0626
3595_0626
kommunefakta
2019-01-24T09:08:00.000Z
no
Lier kommune

Kommunefakta

Lier - 0626 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 26 278 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 731 730
5-9 år 908 842
10-14 år 898 841
15-19 år 830 801
20-24 år 756 682
25-29 år 701 617
30-34 år 754 765
35-39 år 977 916
40-44 år 995 939
45-49 år 1048 993
50-54 år 988 930
55-59 år 852 820
60-64 år 742 700
65-69 år 624 662
70-74 år 624 641
75-79 år 361 419
80-84 år 200 228
85-89 år 125 178
90-94 år 37 84
95-99 år 7 31
100 år eller eldre 2 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lier
Sverige 166
Litauen 338
Polen 1226
Tyskland 166
Eritrea 115
Somalia 317
Filippinene 109
Irak 206
Pakistan 242
Vietnam 175

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lier
Selveier 71.8
Andels- / aksjeeier 12
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lier
Jordbruk, skogbruk og fiske 234
Sekundærnæringer 2414
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5498
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 776
Undervisning 803
Helse- og sosialtjenester 2772
Personlig tjenesteyting 529

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lier
Aleneboende 299000
Par uten barn 679000
Par med barn 0-17 år 878000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 439000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lier
Grunnskolenivå 5164
Videregående skole-nivå 7614
Universitets- og høgskolenivå kort 5210
Universitets- og høgskolenivå lang 2017
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 147

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lier
Aktivitetstilbud barn og unge 250
Bibliotek 270
Muséer 37
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 311
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 536
Musikk- og kulturskoler 244
Kommunale kulturbygg 61

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lier
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.1
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 11.3
Grunnskole 21.2
Helse- og omsorg 29.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.