På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_0512
3595_0512
kommunefakta
2019-09-19T21:12:00.000Z
no
Lesja kommune

Kommunefakta

Lesja - 0512 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 986 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 57 43
5-9 år 47 55
10-14 år 82 53
15-19 år 79 57
20-24 år 56 53
25-29 år 46 50
30-34 år 47 36
35-39 år 50 46
40-44 år 57 54
45-49 år 68 61
50-54 år 69 68
55-59 år 67 70
60-64 år 88 80
65-69 år 76 67
70-74 år 57 50
75-79 år 44 43
80-84 år 33 34
85-89 år 11 26
90-94 år 7 17
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lesja
Sverige 6
Litauen 35
Polen 41
Tyskland 17
Eritrea 7
Somalia 13
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lesja
Selveier 80.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lesja
Jordbruk, skogbruk og fiske 139
Sekundærnæringer 223
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 296
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 67
Undervisning 70
Helse- og sosialtjenester 192
Personlig tjenesteyting 36

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lesja
Aleneboende 268000
Par uten barn 576000
Par med barn 0-17 år 796000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 425000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lesja
Grunnskolenivå 388
Videregående skolenivå 840
Universitets- og høgskolenivå, kort 318
Universitets- og høgskolenivå, lang 71
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lesja
Aktivitetstilbud barn og unge 46
Bibliotek 565
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1037
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 157
Musikk- og kulturskoler 683
Kommunale kulturbygg 38

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lesja
Sosialsektoren samlet 2.8
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.9
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 8.3
Grunnskole 18.1
Helse- og omsorg 29.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.