3595_1822
3595_1822
kommunefakta
2019-02-18T17:01:00.000Z
no
Leirfjord kommune

Kommunefakta

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 298 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 94 76
5-9 år 75 81
10-14 år 59 58
15-19 år 65 54
20-24 år 72 68
25-29 år 66 73
30-34 år 70 85
35-39 år 80 63
40-44 år 72 64
45-49 år 68 53
50-54 år 76 81
55-59 år 87 70
60-64 år 94 75
65-69 år 78 52
70-74 år 63 48
75-79 år 39 30
80-84 år 16 29
85-89 år 10 31
90-94 år 7 14
95-99 år 3 5
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Leirfjord
Sverige 6
Litauen 10
Polen 12
Tyskland 5
Eritrea 41
Somalia 21
Filippinene 9
Irak 4
Pakistan 7
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Leirfjord
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Leirfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 104
Sekundærnæringer 220
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 264
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 65
Undervisning 84
Helse- og sosialtjenester 296
Personlig tjenesteyting 20

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Leirfjord
Aleneboende 256000
Par uten barn 599000
Par med barn 0-17 år 733000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 383000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Leirfjord
Grunnskolenivå 617
Videregående skole-nivå 729
Universitets- og høgskolenivå kort 349
Universitets- og høgskolenivå lang 86
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Leirfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 283
Bibliotek 309
Muséer 164
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 496
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 432
Musikk- og kulturskoler 274
Kommunale kulturbygg 356

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Leirfjord
Sosialsektoren samlet 10.3
Barnevern 17.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 9.3
Grunnskole 14.5
Helse- og omsorg 24.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.