3595_0829
3595_0829
kommunefakta
2019-01-22T04:49:00.000Z
no
Kviteseid kommune

Kommunefakta

Kviteseid - 0829 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 408 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 53 46
5-9 år 59 49
10-14 år 53 61
15-19 år 66 84
20-24 år 69 54
25-29 år 74 62
30-34 år 63 51
35-39 år 67 43
40-44 år 67 67
45-49 år 83 97
50-54 år 115 95
55-59 år 94 89
60-64 år 100 89
65-69 år 98 74
70-74 år 67 62
75-79 år 39 60
80-84 år 38 42
85-89 år 12 27
90-94 år 5 18
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kviteseid
Sverige 10
Litauen 19
Polen 27
Tyskland 23
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 6
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kviteseid
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kviteseid
Jordbruk, skogbruk og fiske 65
Sekundærnæringer 334
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 348
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 53
Undervisning 137
Helse- og sosialtjenester 222
Personlig tjenesteyting 60

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kviteseid
Aleneboende 270000
Par uten barn 591000
Par med barn 0-17 år 766000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 394000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kviteseid
Grunnskolenivå 595
Videregående skole-nivå 876
Universitets- og høgskolenivå kort 412
Universitets- og høgskolenivå lang 129
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kviteseid
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 357
Muséer 185
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 104
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1260
Musikk- og kulturskoler 715
Kommunale kulturbygg 2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kviteseid
Sosialsektoren samlet 2.9
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 6.7
Grunnskole 14.3
Helse- og omsorg 33.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.