3595_1224
3595_1224
kommunefakta
2018-05-26T16:40:00.000Z
no
Kvinnherad kommune

Kommunefakta

Kvinnherad - 1224 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 195 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 323 323
5-9 år 413 406
10-14 år 444 425
15-19 år 483 449
20-24 år 433 376
25-29 år 312 305
30-34 år 366 316
35-39 år 381 376
40-44 år 394 391
45-49 år 467 471
50-54 år 463 419
55-59 år 448 390
60-64 år 389 416
65-69 år 453 395
70-74 år 344 351
75-79 år 238 267
80-84 år 172 196
85-89 år 82 130
90-94 år 37 89
95-99 år 10 31
100 år eller eldre 1 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Sverige 20
Litauen 87
Polen 228
Tyskland 61
Eritrea 50
Somalia 37
Filippinene 50
Irak 16
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 4.6
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Jordbruk, skogbruk og fiske 336
Sekundærnæringer 1751
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1644
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 281
Undervisning 496
Helse- og sosialtjenester 1533
Personlig tjenesteyting 153

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Aleneboende 275000
Par uten barn 586000
Par med barn 0-17 år 784000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Grunnskolenivå 2947
Videregående skole-nivå 4973
Universitets- og høgskolenivå kort 2045
Universitets- og høgskolenivå lang 362
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 49

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 26.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 10.2
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.1
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 36.5
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.7
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.6
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.1
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.