3595_1224
3595_1224
kommunefakta
2020-01-23T14:17:00.000Z
no
Kvinnherad kommune

Kommunefakta

Kvinnherad - 1224 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 079 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 303 313
5-9 år 395 378
10-14 år 455 437
15-19 år 473 440
20-24 år 437 376
25-29 år 325 300
30-34 år 350 294
35-39 år 357 377
40-44 år 387 375
45-49 år 459 477
50-54 år 481 438
55-59 år 429 382
60-64 år 429 408
65-69 år 405 393
70-74 år 394 359
75-79 år 245 263
80-84 år 178 214
85-89 år 95 144
90-94 år 34 85
95-99 år 13 28
100 år eller eldre 2 10

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kvinnherad (-2019)
Sverige 23
Litauen 90
Polen 216
Tyskland 60
Eritrea 50
Somalia 32
Filippinene 49
Irak 15
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvinnherad (-2019)
Selveier 82.2
Andels- / aksjeeier 4.6
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvinnherad (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 349
Sekundærnæringer 1927
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1609
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 218
Undervisning 487
Helse- og sosialtjenester 1538
Personlig tjenesteyting 160

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kvinnherad (-2019)
Aleneboende 290000
Par uten barn 620000
Par med barn 0-17 år 841000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvinnherad (-2019)
Grunnskolenivå 2876
Videregående skolenivå 4958
Universitets- og høgskolenivå, kort 2127
Universitets- og høgskolenivå, lang 409
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Aktivitetstilbud barn og unge 76
Bibliotek 383
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 297
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 7
Kulturskoler 392
Kommunale kulturbygg 409

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 9.7
Grunnskole 20.2
Helse- og omsorg 35.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.