3595_1911
3595_1911
kommunefakta
2020-01-20T09:22:00.000Z
no
Kvæfjord kommune

Kommunefakta

Kvæfjord - 1911 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 827 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 52 62
5-9 år 78 67
10-14 år 98 74
15-19 år 99 85
20-24 år 94 78
25-29 år 82 84
30-34 år 74 78
35-39 år 63 65
40-44 år 71 81
45-49 år 113 104
50-54 år 98 95
55-59 år 93 104
60-64 år 96 109
65-69 år 108 95
70-74 år 89 102
75-79 år 58 51
80-84 år 39 41
85-89 år 18 34
90-94 år 10 9
95-99 år 2 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kvæfjord (-2019)
Sverige 10
Litauen 10
Polen 30
Tyskland 14
Eritrea 16
Somalia 15
Filippinene 7
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvæfjord (-2019)
Selveier 77.2
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 20.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvæfjord (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 75
Sekundærnæringer 173
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 378
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 76
Undervisning 143
Helse- og sosialtjenester 437
Personlig tjenesteyting 51

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kvæfjord (-2019)
Aleneboende 278000
Par uten barn 656000
Par med barn 0-17 år 762000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvæfjord (-2019)
Grunnskolenivå 721
Videregående skolenivå 953
Universitets- og høgskolenivå, kort 504
Universitets- og høgskolenivå, lang 100
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvæfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 361
Muséer 142
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -28
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1249
Kulturskoler 460
Kommunale kulturbygg 171

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvæfjord
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.6
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 5.7
Grunnskole 15.3
Helse- og omsorg 51.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.