På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_0622
3595_0622
kommunefakta
2019-09-19T21:18:00.000Z
no
Krødsherad kommune

Kommunefakta

Krødsherad - 0622 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 212 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 59
5-9 år 67 64
10-14 år 71 54
15-19 år 49 60
20-24 år 46 45
25-29 år 49 68
30-34 år 85 68
35-39 år 76 63
40-44 år 72 67
45-49 år 77 74
50-54 år 75 68
55-59 år 86 77
60-64 år 102 82
65-69 år 69 70
70-74 år 66 67
75-79 år 38 46
80-84 år 20 28
85-89 år 15 28
90-94 år 5 13
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Sverige 8
Litauen 34
Polen 64
Tyskland 9
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 7
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Krødsherad
Jordbruk, skogbruk og fiske 59
Sekundærnæringer 338
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 337
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 59
Undervisning 78
Helse- og sosialtjenester 220
Personlig tjenesteyting 40

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Aleneboende 274000
Par uten barn 588000
Par med barn 0-17 år 762000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Grunnskolenivå 567
Videregående skolenivå 799
Universitets- og høgskolenivå, kort 322
Universitets- og høgskolenivå, lang 92
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Aktivitetstilbud barn og unge 110
Bibliotek 258
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 92
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 261
Musikk- og kulturskoler 76
Kommunale kulturbygg 492

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 1.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.3
Administrasjon, kommune 9.4
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 11.3
Grunnskole 18.3
Helse- og omsorg 31.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.