3595_1505
3595_1505
kommunefakta
2019-01-24T09:26:00.000Z
no
Kristiansund kommune

Kommunefakta

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 289 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 579 550
5-9 år 695 718
10-14 år 745 674
15-19 år 829 703
20-24 år 780 667
25-29 år 797 745
30-34 år 853 742
35-39 år 786 700
40-44 år 816 731
45-49 år 924 849
50-54 år 816 804
55-59 år 728 772
60-64 år 804 832
65-69 år 799 737
70-74 år 604 687
75-79 år 399 393
80-84 år 192 288
85-89 år 131 232
90-94 år 45 117
95-99 år 5 28
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Sverige 65
Litauen 212
Polen 531
Tyskland 121
Eritrea 190
Somalia 157
Filippinene 122
Irak 204
Pakistan 5
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Selveier 71.8
Andels- / aksjeeier 11.6
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kristiansund
Jordbruk, skogbruk og fiske 170
Sekundærnæringer 2334
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4386
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 663
Undervisning 834
Helse- og sosialtjenester 2467
Personlig tjenesteyting 363

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Aleneboende 275000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 813000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Grunnskolenivå 5684
Videregående skole-nivå 8098
Universitets- og høgskolenivå kort 4222
Universitets- og høgskolenivå lang 1117
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 139

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Aktivitetstilbud barn og unge 69
Bibliotek 215
Muséer 67
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 579
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 347
Musikk- og kulturskoler 357
Kommunale kulturbygg 123

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 10
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 34.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.