3595_1505
3595_1505
kommunefakta
2020-01-20T10:30:00.000Z
no
Kristiansund kommune

Kommunefakta

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 224 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 553 541
5-9 år 699 676
10-14 år 731 701
15-19 år 838 685
20-24 år 764 638
25-29 år 761 737
30-34 år 891 753
35-39 år 789 703
40-44 år 763 707
45-49 år 923 811
50-54 år 866 848
55-59 år 721 742
60-64 år 795 830
65-69 år 770 756
70-74 år 654 725
75-79 år 438 421
80-84 år 195 281
85-89 år 134 236
90-94 år 49 108
95-99 år 4 33
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Sverige 65
Litauen 203
Polen 540
Tyskland 122
Eritrea 186
Somalia 154
Filippinene 127
Irak 206
Pakistan 9
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Selveier 71.9
Andels- / aksjeeier 11.6
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kristiansund
Jordbruk, skogbruk og fiske 200
Sekundærnæringer 2372
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4372
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 689
Undervisning 832
Helse- og sosialtjenester 2497
Personlig tjenesteyting 356

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Aleneboende 284000
Par uten barn 622000
Par med barn 0-17 år 844000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Grunnskolenivå 5617
Videregående skolenivå 8137
Universitets- og høgskolenivå, kort 4231
Universitets- og høgskolenivå, lang 1170
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 120

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Aktivitetstilbud barn og unge 39
Bibliotek 225
Muséer 57
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 570
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 367
Kulturskoler 377
Kommunale kulturbygg 119

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 10.1
Grunnskole 17.9
Helse- og omsorg 36.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.