3595_1001
3595_1001
kommunefakta
2019-02-23T07:44:00.000Z
no
Kristiansand kommune

Kommunefakta

Kristiansand - 1001 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 92 282 innbyggere per 4. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 2746 2495
5-9 år 3063 2850
10-14 år 2895 2715
15-19 år 2916 2915
20-24 år 3840 4057
25-29 år 3485 3276
30-34 år 3155 2982
35-39 år 3114 2976
40-44 år 3009 2977
45-49 år 3097 3080
50-54 år 3038 2992
55-59 år 2805 2708
60-64 år 2422 2447
65-69 år 2049 2157
70-74 år 1792 2010
75-79 år 1140 1464
80-84 år 744 995
85-89 år 440 750
90-94 år 175 380
95-99 år 26 97
100 år eller eldre 1 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kristiansand
Sverige 393
Litauen 259
Polen 1185
Tyskland 442
Eritrea 659
Somalia 836
Filippinene 234
Irak 790
Pakistan 301
Vietnam 966

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kristiansand
Selveier 69.7
Andels- / aksjeeier 11.6
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kristiansand
Jordbruk, skogbruk og fiske 180
Sekundærnæringer 7893
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 16388
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2605
Undervisning 4219
Helse- og sosialtjenester 9589
Personlig tjenesteyting 2250

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kristiansand
Aleneboende 278000
Par uten barn 622000
Par med barn 0-17 år 801000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kristiansand
Grunnskolenivå 17103
Videregående skole-nivå 27591
Universitets- og høgskolenivå kort 19391
Universitets- og høgskolenivå lang 7064
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 512

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kristiansand
Aktivitetstilbud barn og unge 250
Bibliotek 304
Muséer 171
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 207
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 534
Musikk- og kulturskoler 227
Kommunale kulturbygg 270

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kristiansand
Sosialsektoren samlet 6.6
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 6.2
Barnehage 11.7
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 25.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.