3595_1001
3595_1001
kommunefakta
2020-01-20T18:28:00.000Z
no
Kristiansand kommune

Kommunefakta

Kristiansand - 1001 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 93 205 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 2746 2495
5-9 år 3063 2850
10-14 år 2895 2715
15-19 år 2916 2915
20-24 år 3840 4057
25-29 år 3485 3276
30-34 år 3155 2982
35-39 år 3114 2976
40-44 år 3009 2977
45-49 år 3097 3080
50-54 år 3038 2992
55-59 år 2805 2708
60-64 år 2422 2447
65-69 år 2049 2157
70-74 år 1792 2010
75-79 år 1140 1464
80-84 år 744 995
85-89 år 440 750
90-94 år 175 380
95-99 år 26 97
100 år eller eldre 1 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kristiansand (-2019)
Sverige 402
Litauen 249
Polen 1201
Tyskland 470
Eritrea 711
Somalia 848
Filippinene 242
Irak 795
Pakistan 294
Vietnam 961

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kristiansand (-2019)
Selveier 69.8
Andels- / aksjeeier 11.4
Leier 18.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kristiansand (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 185
Sekundærnæringer 8055
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 16810
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2646
Undervisning 4339
Helse- og sosialtjenester 9879
Personlig tjenesteyting 2342

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kristiansand (-2019)
Aleneboende 287000
Par uten barn 644000
Par med barn 0-17 år 827000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kristiansand (-2019)
Grunnskolenivå 16976
Videregående skolenivå 27578
Universitets- og høgskolenivå, kort 19991
Universitets- og høgskolenivå, lang 7315
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 482

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kristiansand
Aktivitetstilbud barn og unge 284
Bibliotek 303
Muséer 210
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 258
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 556
Kulturskoler 263
Kommunale kulturbygg 209

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kristiansand
Sosialsektoren samlet 6.6
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 5.8
Barnehage 11.7
Grunnskole 19.1
Helse- og omsorg 25.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.