3595_0815
3595_0815
kommunefakta
2020-01-20T17:57:00.000Z
no
Kragerø kommune

Kommunefakta

Kragerø - 0815 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 405 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 204 205
5-9 år 274 244
10-14 år 298 276
15-19 år 325 289
20-24 år 296 251
25-29 år 292 238
30-34 år 260 248
35-39 år 263 280
40-44 år 321 312
45-49 år 399 366
50-54 år 380 372
55-59 år 361 342
60-64 år 343 407
65-69 år 378 407
70-74 år 381 377
75-79 år 204 228
80-84 år 131 178
85-89 år 66 100
90-94 år 24 57
95-99 år 6 22
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kragerø (-2019)
Sverige 47
Litauen 28
Polen 168
Tyskland 42
Eritrea 82
Somalia 36
Filippinene 17
Irak 16
Pakistan 6
Vietnam 9

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kragerø (-2019)
Selveier 72.7
Andels- / aksjeeier 12.4
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kragerø (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 1240
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1483
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 271
Undervisning 433
Helse- og sosialtjenester 954
Personlig tjenesteyting 169

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kragerø (-2019)
Aleneboende 271000
Par uten barn 612000
Par med barn 0-17 år 771000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kragerø (-2019)
Grunnskolenivå 2610
Videregående skolenivå 3655
Universitets- og høgskolenivå, kort 1794
Universitets- og høgskolenivå, lang 405
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 52

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kragerø
Aktivitetstilbud barn og unge 241
Bibliotek 462
Muséer 69
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 79
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 366
Kulturskoler 442
Kommunale kulturbygg 69

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kragerø
Sosialsektoren samlet 6
Barnevern 4.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 8.4
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 31.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.