3595_0815
3595_0815
kommunefakta
2019-02-18T17:02:00.000Z
no
Kragerø kommune

Kommunefakta

Kragerø - 0815 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 431 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 214 216
5-9 år 282 257
10-14 år 305 266
15-19 år 321 292
20-24 år 307 275
25-29 år 302 240
30-34 år 270 253
35-39 år 276 275
40-44 år 329 327
45-49 år 411 385
50-54 år 365 350
55-59 år 365 360
60-64 år 356 410
65-69 år 392 401
70-74 år 356 367
75-79 år 196 209
80-84 år 127 174
85-89 år 61 107
90-94 år 26 53
95-99 år 8 20
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kragerø
Sverige 51
Litauen 32
Polen 174
Tyskland 45
Eritrea 79
Somalia 38
Filippinene 17
Irak 16
Pakistan 6
Vietnam 10

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kragerø
Selveier 73.8
Andels- / aksjeeier 12.2
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kragerø
Jordbruk, skogbruk og fiske 53
Sekundærnæringer 1238
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1513
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 264
Undervisning 431
Helse- og sosialtjenester 968
Personlig tjenesteyting 165

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kragerø
Aleneboende 266000
Par uten barn 597000
Par med barn 0-17 år 744000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kragerø
Grunnskolenivå 2659
Videregående skole-nivå 3701
Universitets- og høgskolenivå kort 1788
Universitets- og høgskolenivå lang 392
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 56

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kragerø
Aktivitetstilbud barn og unge 148
Bibliotek 447
Muséer 63
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 74
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 350
Musikk- og kulturskoler 392
Kommunale kulturbygg 49

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kragerø
Sosialsektoren samlet 6.1
Barnevern 5.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 8.5
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 30.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.