3595_0604
3595_0604
kommunefakta
2019-01-21T21:58:00.000Z
no
Kongsberg kommune

Kommunefakta

Kongsberg - 0604 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 27 481 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 704 679
5-9 år 890 844
10-14 år 867 806
15-19 år 833 746
20-24 år 875 776
25-29 år 936 783
30-34 år 904 846
35-39 år 907 865
40-44 år 975 953
45-49 år 1042 923
50-54 år 950 967
55-59 år 878 836
60-64 år 779 805
65-69 år 777 785
70-74 år 697 730
75-79 år 398 447
80-84 år 255 329
85-89 år 163 224
90-94 år 62 116
95-99 år 13 38
100 år eller eldre 0 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kongsberg
Sverige 196
Litauen 322
Polen 369
Tyskland 117
Eritrea 141
Somalia 96
Filippinene 127
Irak 178
Pakistan 29
Vietnam 34

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kongsberg
Selveier 75.4
Andels- / aksjeeier 9.5
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kongsberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 177
Sekundærnæringer 4624
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3787
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 615
Undervisning 1042
Helse- og sosialtjenester 2624
Personlig tjenesteyting 477

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kongsberg
Aleneboende 306000
Par uten barn 660000
Par med barn 0-17 år 844000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 420000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kongsberg
Grunnskolenivå 4980
Videregående skole-nivå 8145
Universitets- og høgskolenivå kort 5890
Universitets- og høgskolenivå lang 2420
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 118

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kongsberg
Aktivitetstilbud barn og unge 226
Bibliotek 322
Muséer 23
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 992
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg -361
Musikk- og kulturskoler 394
Kommunale kulturbygg 883

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kongsberg
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.8
Administrasjon, kommune 3.5
Kultursektoren, kommune 4.9
Barnehage 12.7
Grunnskole 20.9
Helse- og omsorg 32.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.