3595_1120
3595_1120
kommunefakta
2018-12-15T22:16:00.000Z
no
Klepp kommune

Kommunefakta

Klepp - 1120 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 19 324 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 672 642
5-9 år 753 705
10-14 år 712 674
15-19 år 693 663
20-24 år 658 623
25-29 år 675 604
30-34 år 665 698
35-39 år 752 709
40-44 år 728 610
45-49 år 754 700
50-54 år 660 624
55-59 år 510 460
60-64 år 423 368
65-69 år 392 383
70-74 år 362 363
75-79 år 236 232
80-84 år 118 150
85-89 år 72 83
90-94 år 23 49
95-99 år 5 13
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Klepp
Sverige 40
Litauen 418
Polen 690
Tyskland 87
Eritrea 39
Somalia 166
Filippinene 64
Irak 22
Pakistan 10
Vietnam 18

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Klepp
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Klepp
Jordbruk, skogbruk og fiske 525
Sekundærnæringer 3120
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3438
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 311
Undervisning 567
Helse- og sosialtjenester 1659
Personlig tjenesteyting 316

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Klepp
Aleneboende 301000
Par uten barn 641000
Par med barn 0-17 år 800000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Klepp
Grunnskolenivå 4321
Videregående skole-nivå 6564
Universitets- og høgskolenivå kort 2634
Universitets- og høgskolenivå lang 852
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 76

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Klepp
Aktivitetstilbud barn og unge 170
Bibliotek 254
Muséer 25
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 241
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 337
Musikk- og kulturskoler 263
Kommunale kulturbygg 209

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Klepp
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 4.8
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 16.5
Grunnskole 24.5
Helse- og omsorg 27.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.