3595_1149
3595_1149
kommunefakta
2020-01-20T09:16:00.000Z
no
Karmøy kommune

Kommunefakta

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 42 164 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1284 1210
5-9 år 1506 1390
10-14 år 1461 1378
15-19 år 1444 1366
20-24 år 1359 1215
25-29 år 1359 1219
30-34 år 1247 1310
35-39 år 1416 1384
40-44 år 1392 1351
45-49 år 1589 1485
50-54 år 1570 1345
55-59 år 1223 1158
60-64 år 1195 1158
65-69 år 1076 1090
70-74 år 946 954
75-79 år 650 723
80-84 år 385 482
85-89 år 219 311
90-94 år 72 169
95-99 år 17 48
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Karmøy
Sverige 82
Litauen 289
Polen 828
Tyskland 205
Eritrea 133
Somalia 89
Filippinene 178
Irak 88
Pakistan 0
Vietnam 149

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Karmøy
Selveier 88.7
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 10.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Karmøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 391
Sekundærnæringer 6079
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6509
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 660
Undervisning 1506
Helse- og sosialtjenester 4242
Personlig tjenesteyting 547

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Karmøy
Aleneboende 291000
Par uten barn 629000
Par med barn 0-17 år 834000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Karmøy
Grunnskolenivå 9321
Videregående skolenivå 14844
Universitets- og høgskolenivå, kort 6540
Universitets- og høgskolenivå, lang 1281
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 174

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Karmøy
Aktivitetstilbud barn og unge 54
Bibliotek 300
Muséer 47
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 224
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 304
Kulturskoler 336
Kommunale kulturbygg 160

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Karmøy
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 12.7
Grunnskole 22.3
Helse- og omsorg 34.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.