3595_1149
3595_1149
kommunefakta
2019-01-21T20:37:00.000Z
no
Karmøy kommune

Kommunefakta

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 42 176 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1346 1272
5-9 år 1519 1435
10-14 år 1426 1362
15-19 år 1469 1381
20-24 år 1374 1226
25-29 år 1364 1244
30-34 år 1257 1311
35-39 år 1428 1415
40-44 år 1428 1347
45-49 år 1623 1522
50-54 år 1502 1287
55-59 år 1235 1178
60-64 år 1184 1163
65-69 år 1086 1093
70-74 år 904 935
75-79 år 603 668
80-84 år 395 461
85-89 år 194 318
90-94 år 67 157
95-99 år 16 44
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Karmøy
Sverige 76
Litauen 285
Polen 871
Tyskland 212
Eritrea 137
Somalia 87
Filippinene 179
Irak 87
Pakistan 0
Vietnam 148

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Karmøy
Selveier 89
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 10.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Karmøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 365
Sekundærnæringer 5991
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6525
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 708
Undervisning 1458
Helse- og sosialtjenester 4144
Personlig tjenesteyting 598

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Karmøy
Aleneboende 280000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 800000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 393000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Karmøy
Grunnskolenivå 9540
Videregående skole-nivå 14855
Universitets- og høgskolenivå kort 6404
Universitets- og høgskolenivå lang 1286
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 188

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Karmøy
Aktivitetstilbud barn og unge 68
Bibliotek 256
Muséer 45
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 194
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 312
Musikk- og kulturskoler 314
Kommunale kulturbygg 106

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Karmøy
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 12.9
Grunnskole 22.5
Helse- og omsorg 32.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.