3595_5054
3595_5054
kommunefakta
2020-01-20T10:27:00.000Z
no
Indre Fosen kommune

Kommunefakta

Indre Fosen - 5054 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 975 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 243 235
5-9 år 293 285
10-14 år 350 298
15-19 år 355 330
20-24 år 301 244
25-29 år 252 228
30-34 år 221 229
35-39 år 278 249
40-44 år 322 332
45-49 år 386 329
50-54 år 369 380
55-59 år 327 261
60-64 år 331 329
65-69 år 323 301
70-74 år 330 319
75-79 år 209 206
80-84 år 110 154
85-89 år 74 99
90-94 år 33 49
95-99 år 3 16
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Indre Fosen
Sverige 33
Litauen 96
Polen 102
Tyskland 53
Eritrea 61
Somalia 27
Filippinene 72
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 8

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Indre Fosen
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 1
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Indre Fosen
Jordbruk, skogbruk og fiske 310
Sekundærnæringer 1450
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1197
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 243
Undervisning 420
Helse- og sosialtjenester 1062
Personlig tjenesteyting 115

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Indre Fosen
Aleneboende 269000
Par uten barn 587000
Par med barn 0-17 år 790000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Indre Fosen
Grunnskolenivå 2394
Videregående skolenivå 3779
Universitets- og høgskolenivå, kort 1432
Universitets- og høgskolenivå, lang 315
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Indre Fosen
Aktivitetstilbud barn og unge 48
Bibliotek 268
Muséer 71
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 268
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 129
Kulturskoler 558
Kommunale kulturbygg 149

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Indre Fosen
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.8
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 9.6
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 34.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.