3595_5053
3595_5053
kommunefakta
2020-01-24T03:05:00.000Z
no
Inderøy kommune

Kommunefakta

Inderøy - 5053 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 827 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 182 187
5-9 år 219 193
10-14 år 201 234
15-19 år 253 245
20-24 år 217 177
25-29 år 184 164
30-34 år 191 176
35-39 år 200 176
40-44 år 179 174
45-49 år 215 213
50-54 år 241 243
55-59 år 222 231
60-64 år 227 221
65-69 år 233 220
70-74 år 194 216
75-79 år 133 108
80-84 år 83 94
85-89 år 30 56
90-94 år 22 36
95-99 år 1 13
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Inderøy
Sverige 27
Litauen 13
Polen 42
Tyskland 24
Eritrea 57
Somalia 0
Filippinene 16
Irak 7
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Inderøy
Selveier 84.2
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Inderøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 234
Sekundærnæringer 785
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 820
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 241
Undervisning 324
Helse- og sosialtjenester 736
Personlig tjenesteyting 90

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Inderøy
Aleneboende 286000
Par uten barn 627000
Par med barn 0-17 år 814000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 430000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Inderøy
Grunnskolenivå 1286
Videregående skolenivå 2407
Universitets- og høgskolenivå, kort 1312
Universitets- og høgskolenivå, lang 324
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Inderøy
Aktivitetstilbud barn og unge 92
Bibliotek 243
Muséer 42
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 43
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 30
Kulturskoler 538
Kommunale kulturbygg 1332

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Inderøy
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 11.7
Grunnskole 21
Helse- og omsorg 28.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.