3595_5053
3595_5053
kommunefakta
2019-01-24T09:34:00.000Z
no
Inderøy kommune

Kommunefakta

Inderøy - 5053 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 774 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 176 204
5-9 år 228 193
10-14 år 198 218
15-19 år 260 240
20-24 år 213 206
25-29 år 195 160
30-34 år 182 177
35-39 år 196 165
40-44 år 181 183
45-49 år 216 228
50-54 år 236 237
55-59 år 220 228
60-64 år 222 218
65-69 år 238 225
70-74 år 202 202
75-79 år 105 106
80-84 år 79 93
85-89 år 34 59
90-94 år 18 35
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Inderøy
Sverige 28
Litauen 14
Polen 47
Tyskland 25
Eritrea 58
Somalia 0
Filippinene 14
Irak 7
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Inderøy
Selveier 84.6
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Inderøy (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 230
Sekundærnæringer 771
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 820
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 248
Undervisning 329
Helse- og sosialtjenester 751
Personlig tjenesteyting 95

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Inderøy
Aleneboende 276000
Par uten barn 605000
Par med barn 0-17 år 782000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 418000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Inderøy
Grunnskolenivå 1335
Videregående skole-nivå 2422
Universitets- og høgskolenivå kort 1289
Universitets- og høgskolenivå lang 300
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Inderøy
Aktivitetstilbud barn og unge 89
Bibliotek 223
Muséer 84
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 239
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 27
Musikk- og kulturskoler 483
Kommunale kulturbygg 1323

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Inderøy
Sosialsektoren samlet 6.3
Barnevern 4.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 10.6
Grunnskole 20.6
Helse- og omsorg 26.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.