3595_0111
3595_0111
kommunefakta
2019-02-18T17:33:00.000Z
no
Hvaler kommune

Kommunefakta

Hvaler - 0111 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 606 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 93 68
5-9 år 104 114
10-14 år 135 101
15-19 år 141 116
20-24 år 104 89
25-29 år 78 71
30-34 år 86 91
35-39 år 115 121
40-44 år 143 132
45-49 år 144 158
50-54 år 174 182
55-59 år 199 199
60-64 år 204 219
65-69 år 214 206
70-74 år 212 179
75-79 år 80 73
80-84 år 48 55
85-89 år 23 32
90-94 år 10 22
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hvaler
Sverige 22
Litauen 9
Polen 29
Tyskland 19
Eritrea 16
Somalia 3
Filippinene 9
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hvaler
Selveier 86.2
Andels- / aksjeeier 2.3
Leier 11.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hvaler
Jordbruk, skogbruk og fiske 54
Sekundærnæringer 418
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 678
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 150
Undervisning 188
Helse- og sosialtjenester 469
Personlig tjenesteyting 63

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hvaler
Aleneboende 296000
Par uten barn 633000
Par med barn 0-17 år 800000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hvaler
Grunnskolenivå 996
Videregående skole-nivå 1628
Universitets- og høgskolenivå kort 849
Universitets- og høgskolenivå lang 275
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hvaler
Aktivitetstilbud barn og unge 130
Bibliotek 290
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 4
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 503
Musikk- og kulturskoler 256
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hvaler
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 7.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 11.7
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 7.4
Grunnskole 18.1
Helse- og omsorg 28.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.