3595_1416
3595_1416
kommunefakta
2020-01-23T14:34:00.000Z
no
Høyanger kommune

Kommunefakta

Høyanger - 1416 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 010 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 96 76
5-9 år 105 114
10-14 år 107 124
15-19 år 152 151
20-24 år 154 120
25-29 år 116 91
30-34 år 91 85
35-39 år 98 96
40-44 år 93 103
45-49 år 144 153
50-54 år 184 149
55-59 år 176 131
60-64 år 150 118
65-69 år 125 127
70-74 år 114 115
75-79 år 75 92
80-84 år 46 64
85-89 år 38 49
90-94 år 20 27
95-99 år 6 15
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Høyanger (-2019)
Sverige 5
Litauen 26
Polen 89
Tyskland 36
Eritrea 24
Somalia 17
Filippinene 11
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Høyanger (-2019)
Selveier 76.1
Andels- / aksjeeier 5.4
Leier 18.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Høyanger (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 665
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 415
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 92
Undervisning 162
Helse- og sosialtjenester 479
Personlig tjenesteyting 57

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Høyanger (-2019)
Aleneboende 299000
Par uten barn 640000
Par med barn 0-17 år 843000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Høyanger (-2019)
Grunnskolenivå 907
Videregående skolenivå 1664
Universitets- og høgskolenivå, kort 620
Universitets- og høgskolenivå, lang 151
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Høyanger
Aktivitetstilbud barn og unge 363
Bibliotek 696
Muséer 132
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 535
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 2665
Kulturskoler 494
Kommunale kulturbygg 256

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Høyanger
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 6.7
Kultursektoren, kommune 5
Barnehage 6.9
Grunnskole 16.2
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.