På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_0701
3595_0701
kommunefakta
2020-01-23T15:33:00.000Z
no
Horten kommune

Kommunefakta

Horten - 0701 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 27 333 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 679 620
5-9 år 827 767
10-14 år 835 761
15-19 år 888 834
20-24 år 931 788
25-29 år 920 749
30-34 år 766 753
35-39 år 846 785
40-44 år 792 834
45-49 år 1011 1021
50-54 år 1016 996
55-59 år 905 904
60-64 år 798 886
65-69 år 740 801
70-74 år 727 836
75-79 år 444 536
80-84 år 290 390
85-89 år 166 246
90-94 år 66 117
95-99 år 17 40
100 år eller eldre 0 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Horten (2002-2019)
Sverige 154
Litauen 318
Polen 450
Tyskland 103
Eritrea 99
Somalia 395
Filippinene 141
Irak 147
Pakistan 73
Vietnam 110

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Horten (2002-2019)
Selveier 66.4
Andels- / aksjeeier 14.9
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Horten (2002-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 93
Sekundærnæringer 2767
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4362
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 975
Undervisning 1139
Helse- og sosialtjenester 2629
Personlig tjenesteyting 435

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Horten (2002-2019)
Aleneboende 283000
Par uten barn 620000
Par med barn 0-17 år 790000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Horten (2002-2019)
Grunnskolenivå 5625
Videregående skolenivå 8826
Universitets- og høgskolenivå, kort 5596
Universitets- og høgskolenivå, lang 1658
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 168

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Horten
Aktivitetstilbud barn og unge 154
Bibliotek 383
Muséer 52
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 368
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 183
Kulturskoler 179
Kommunale kulturbygg 99

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Horten
Sosialsektoren samlet 6.1
Barnevern 4.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 11.7
Grunnskole 20.2
Helse- og omsorg 33.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.