3595_0715
3595_0715
kommunefakta
2020-01-24T04:39:00.000Z
no
Holmestrand kommune

Kommunefakta

Holmestrand - 0715 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 425 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 397 335
5-9 år 424 385
10-14 år 436 383
15-19 år 463 389
20-24 år 393 344
25-29 år 409 390
30-34 år 428 407
35-39 år 471 459
40-44 år 486 518
45-49 år 564 527
50-54 år 526 526
55-59 år 511 468
60-64 år 446 442
65-69 år 412 465
70-74 år 423 430
75-79 år 239 268
80-84 år 146 172
85-89 år 66 99
90-94 år 25 71
95-99 år 3 21
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Holmestrand (2018-2019)
Sverige 56
Litauen 198
Polen 394
Tyskland 84
Eritrea 63
Somalia 3
Filippinene 66
Irak 55
Pakistan 21
Vietnam 13

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Holmestrand (2018-2019)
Selveier 75.5
Andels- / aksjeeier 9.8
Leier 14.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Holmestrand (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 114
Sekundærnæringer 1716
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2515
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 435
Undervisning 456
Helse- og sosialtjenester 1423
Personlig tjenesteyting 251

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Holmestrand (2018-2019)
Aleneboende 293000
Par uten barn 645000
Par med barn 0-17 år 807000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Holmestrand (2018-2019)
Grunnskolenivå 3245
Videregående skolenivå 4823
Universitets- og høgskolenivå, kort 2561
Universitets- og høgskolenivå, lang 754
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 72

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Holmestrand
Aktivitetstilbud barn og unge 87
Bibliotek 460
Muséer 190
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 111
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 159
Kulturskoler 270
Kommunale kulturbygg 242

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Holmestrand
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 11.3
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 35.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.