3595_0620
3595_0620
kommunefakta
2019-01-24T09:12:00.000Z
no
Hol kommune

Kommunefakta

Hol - 0620 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 488 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 109 92
5-9 år 101 101
10-14 år 141 109
15-19 år 137 126
20-24 år 111 113
25-29 år 159 134
30-34 år 150 145
35-39 år 129 148
40-44 år 149 129
45-49 år 150 149
50-54 år 158 154
55-59 år 164 138
60-64 år 153 177
65-69 år 141 149
70-74 år 140 147
75-79 år 87 81
80-84 år 44 60
85-89 år 32 45
90-94 år 22 33
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hol
Sverige 65
Litauen 43
Polen 189
Tyskland 28
Eritrea 9
Somalia 15
Filippinene 21
Irak 16
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hol
Selveier 78.2
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 21.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hol
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 582
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 895
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 110
Undervisning 164
Helse- og sosialtjenester 459
Personlig tjenesteyting 141

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hol
Aleneboende 282000
Par uten barn 624000
Par med barn 0-17 år 783000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hol
Grunnskolenivå 1035
Videregående skole-nivå 1717
Universitets- og høgskolenivå kort 775
Universitets- og høgskolenivå lang 202
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hol
Aktivitetstilbud barn og unge 524
Bibliotek 585
Muséer 166
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 125
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 283
Musikk- og kulturskoler 547
Kommunale kulturbygg 1112

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hol
Sosialsektoren samlet 1.5
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.7
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 7.2
Grunnskole 14.5
Helse- og omsorg 31.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.