På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_5013
3595_5013
kommunefakta
2020-01-23T16:44:00.000Z
no
Hitra kommune

Kommunefakta

Hitra - 5013 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 715 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 136 116
5-9 år 108 109
10-14 år 139 113
15-19 år 149 131
20-24 år 141 123
25-29 år 159 173
30-34 år 180 156
35-39 år 147 128
40-44 år 168 136
45-49 år 184 152
50-54 år 160 156
55-59 år 169 122
60-64 år 130 136
65-69 år 135 124
70-74 år 156 150
75-79 år 98 84
80-84 år 55 55
85-89 år 23 52
90-94 år 15 15
95-99 år 4 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hitra (2018-2019)
Sverige 25
Litauen 124
Polen 255
Tyskland 49
Eritrea 52
Somalia 5
Filippinene 38
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hitra (2018-2019)
Selveier 78.4
Andels- / aksjeeier 2.6
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hitra (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 239
Sekundærnæringer 770
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 681
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 74
Undervisning 177
Helse- og sosialtjenester 375
Personlig tjenesteyting 61

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hitra (2018-2019)
Aleneboende 292000
Par uten barn 596000
Par med barn 0-17 år 787000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 456000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hitra (2018-2019)
Grunnskolenivå 1208
Videregående skolenivå 1733
Universitets- og høgskolenivå, kort 638
Universitets- og høgskolenivå, lang 194
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hitra
Aktivitetstilbud barn og unge 272
Bibliotek 257
Muséer 177
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 534
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 25
Kulturskoler 561
Kommunale kulturbygg 168

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hitra
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.1
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 9.6
Grunnskole 19.2
Helse- og omsorg 32.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.