3595_1515
3595_1515
kommunefakta
2020-01-23T14:26:00.000Z
no
Herøy kommune

Kommunefakta

Herøy - 1515 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 913 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 229 226
5-9 år 286 242
10-14 år 312 272
15-19 år 299 286
20-24 år 256 242
25-29 år 245 228
30-34 år 274 258
35-39 år 286 234
40-44 år 285 288
45-49 år 344 338
50-54 år 300 277
55-59 år 326 299
60-64 år 286 249
65-69 år 277 244
70-74 år 233 219
75-79 år 157 153
80-84 år 82 130
85-89 år 64 96
90-94 år 28 53
95-99 år 8 15
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Sverige 7
Litauen 344
Polen 156
Tyskland 22
Eritrea 21
Somalia 4
Filippinene 42
Irak 9
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Selveier 88.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Jordbruk, skogbruk og fiske 384
Sekundærnæringer 1070
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1528
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 117
Undervisning 330
Helse- og sosialtjenester 779
Personlig tjenesteyting 142

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Aleneboende 277000
Par uten barn 650000
Par med barn 0-17 år 884000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 416000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Grunnskolenivå 2168
Videregående skolenivå 3058
Universitets- og høgskolenivå, kort 1365
Universitets- og høgskolenivå, lang 257
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Aktivitetstilbud barn og unge 154
Bibliotek 281
Muséer 51
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 123
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 445
Kulturskoler 448
Kommunale kulturbygg 715

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 5
Barnehage 10.9
Grunnskole 19.8
Helse- og omsorg 36

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.