3595_1515
3595_1515
kommunefakta
2019-01-24T08:45:00.000Z
no
Herøy kommune

Kommunefakta

Herøy - 1515 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 939 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 238 234
5-9 år 297 252
10-14 år 322 271
15-19 år 286 299
20-24 år 247 230
25-29 år 249 242
30-34 år 298 264
35-39 år 278 254
40-44 år 312 283
45-49 år 327 338
50-54 år 308 282
55-59 år 303 285
60-64 år 273 248
65-69 år 303 248
70-74 år 221 209
75-79 år 136 152
80-84 år 99 127
85-89 år 54 95
90-94 år 26 52
95-99 år 5 16
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Sverige 7
Litauen 349
Polen 157
Tyskland 22
Eritrea 17
Somalia 4
Filippinene 42
Irak 10
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Selveier 87.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Jordbruk, skogbruk og fiske 371
Sekundærnæringer 1075
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1538
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 112
Undervisning 317
Helse- og sosialtjenester 736
Personlig tjenesteyting 141

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Aleneboende 272000
Par uten barn 630000
Par med barn 0-17 år 839000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Herøy (Møre og Romsdal)
Grunnskolenivå 2177
Videregående skole-nivå 3075
Universitets- og høgskolenivå kort 1346
Universitets- og høgskolenivå lang 246
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Herøy
Aktivitetstilbud barn og unge 152
Bibliotek 269
Muséer 36
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 128
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 498
Musikk- og kulturskoler 472
Kommunale kulturbygg 658

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Herøy
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 5.1
Barnehage 10.6
Grunnskole 20.1
Helse- og omsorg 34

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.