3595_0618
3595_0618
kommunefakta
2019-01-22T05:34:00.000Z
no
Hemsedal kommune

Kommunefakta

Hemsedal - 0618 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 448 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 68 60
5-9 år 88 75
10-14 år 77 71
15-19 år 90 73
20-24 år 74 64
25-29 år 65 60
30-34 år 101 96
35-39 år 106 95
40-44 år 112 83
45-49 år 103 104
50-54 år 97 82
55-59 år 67 57
60-64 år 63 49
65-69 år 55 48
70-74 år 44 54
75-79 år 28 38
80-84 år 36 23
85-89 år 10 21
90-94 år 4 12
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Sverige 126
Litauen 73
Polen 136
Tyskland 21
Eritrea 18
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 17
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Selveier 76.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 23.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hemsedal
Jordbruk, skogbruk og fiske 80
Sekundærnæringer 271
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 480
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 58
Undervisning 83
Helse- og sosialtjenester 228
Personlig tjenesteyting 101

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Aleneboende 273000
Par uten barn 636000
Par med barn 0-17 år 794000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Grunnskolenivå 474
Videregående skole-nivå 884
Universitets- og høgskolenivå kort 461
Universitets- og høgskolenivå lang 130
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Aktivitetstilbud barn og unge 184
Bibliotek 552
Muséer 49
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 119
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 532
Musikk- og kulturskoler 497
Kommunale kulturbygg 49

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hemsedal
Sosialsektoren samlet 2.8
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.6
Administrasjon, kommune 9.3
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 9.8
Grunnskole 19.8
Helse- og omsorg 27.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.