3595_1832
3595_1832
kommunefakta
2018-04-25T12:46:00.000Z
no
Hemnes kommune

Kommunefakta

Hemnes - 1832 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 503 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 118 111
5-9 år 132 105
10-14 år 142 115
15-19 år 173 121
20-24 år 134 136
25-29 år 152 129
30-34 år 123 116
35-39 år 110 105
40-44 år 124 111
45-49 år 155 153
50-54 år 177 147
55-59 år 153 140
60-64 år 140 127
65-69 år 134 148
70-74 år 150 132
75-79 år 89 108
80-84 år 65 78
85-89 år 42 50
90-94 år 10 42
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hemnes
Sverige 24
Litauen 23
Polen 13
Tyskland 13
Eritrea 17
Somalia 14
Filippinene 13
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hemnes
Selveier 85.7
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hemnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 113
Sekundærnæringer 598
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 489
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 114
Undervisning 145
Helse- og sosialtjenester 560
Personlig tjenesteyting 60

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hemnes
Aleneboende 269000
Par uten barn 555000
Par med barn 0-17 år 748000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 372000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hemnes
Grunnskolenivå 1359
Videregående skole-nivå 1571
Universitets- og høgskolenivå kort 589
Universitets- og høgskolenivå lang 95
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hemnes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 14.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hemnes
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 7.6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 8.3
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 16.8
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 34.9
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.3
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.7
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.