3595_1106
3595_1106
kommunefakta
2020-01-20T19:19:00.000Z
no
Haugesund kommune

Kommunefakta

Haugesund - 1106 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 37 394 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1071 899
5-9 år 1091 1099
10-14 år 1185 1060
15-19 år 1216 1145
20-24 år 1286 1120
25-29 år 1305 1153
30-34 år 1266 1203
35-39 år 1390 1251
40-44 år 1403 1272
45-49 år 1498 1305
50-54 år 1346 1242
55-59 år 1129 1043
60-64 år 1028 1090
65-69 år 970 963
70-74 år 782 858
75-79 år 516 572
80-84 år 261 438
85-89 år 165 311
90-94 år 72 161
95-99 år 14 61
100 år eller eldre 2 8

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Haugesund
Sverige 128
Litauen 384
Polen 1168
Tyskland 145
Eritrea 149
Somalia 130
Filippinene 207
Irak 200
Pakistan 28
Vietnam 210

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Haugesund
Selveier 73
Andels- / aksjeeier 9.8
Leier 17.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Haugesund
Jordbruk, skogbruk og fiske 101
Sekundærnæringer 4290
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6550
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 864
Undervisning 1638
Helse- og sosialtjenester 4118
Personlig tjenesteyting 632

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Haugesund
Aleneboende 296000
Par uten barn 650000
Par med barn 0-17 år 848000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Haugesund
Grunnskolenivå 7330
Videregående skolenivå 11839
Universitets- og høgskolenivå, kort 7462
Universitets- og høgskolenivå, lang 2521
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 179

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Haugesund
Aktivitetstilbud barn og unge 124
Bibliotek 229
Muséer 170
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 79
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 649
Kulturskoler 212
Kommunale kulturbygg 336

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Haugesund
Sosialsektoren samlet 5.8
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 5.1
Barnehage 12.2
Grunnskole 18.7
Helse- og omsorg 33.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.