3595_1106
3595_1106
kommunefakta
2019-02-18T17:49:00.000Z
no
Haugesund kommune

Kommunefakta

Haugesund - 1106 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 37 285 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1106 944
5-9 år 1114 1080
10-14 år 1160 1059
15-19 år 1196 1130
20-24 år 1294 1159
25-29 år 1342 1186
30-34 år 1320 1205
35-39 år 1402 1251
40-44 år 1440 1291
45-49 år 1502 1293
50-54 år 1295 1163
55-59 år 1112 1062
60-64 år 1020 1080
65-69 år 937 930
70-74 år 767 808
75-79 år 477 558
80-84 år 245 420
85-89 år 178 323
90-94 år 77 167
95-99 år 10 56
100 år eller eldre 1 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Haugesund
Sverige 133
Litauen 397
Polen 1219
Tyskland 148
Eritrea 140
Somalia 123
Filippinene 203
Irak 205
Pakistan 30
Vietnam 204

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Haugesund
Selveier 72.8
Andels- / aksjeeier 9.9
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Haugesund
Jordbruk, skogbruk og fiske 118
Sekundærnæringer 4125
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6555
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 830
Undervisning 1625
Helse- og sosialtjenester 4063
Personlig tjenesteyting 634

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Haugesund
Aleneboende 285000
Par uten barn 626000
Par med barn 0-17 år 814000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Haugesund
Grunnskolenivå 7371
Videregående skole-nivå 11822
Universitets- og høgskolenivå kort 7416
Universitets- og høgskolenivå lang 2464
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 179

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Haugesund
Aktivitetstilbud barn og unge 105
Bibliotek 210
Muséer 109
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 85
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 604
Musikk- og kulturskoler 207
Kommunale kulturbygg 313

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Haugesund
Sosialsektoren samlet 6.3
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 5.1
Barnehage 12.6
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 31.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.