3595_2015
3595_2015
kommunefakta
2019-02-23T07:52:00.000Z
no
Hasvik kommune

Kommunefakta

Hasvik - 2015 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 045 innbyggere per 4. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 27 27
5-9 år 25 31
10-14 år 28 18
15-19 år 26 21
20-24 år 33 24
25-29 år 41 32
30-34 år 44 30
35-39 år 43 24
40-44 år 34 25
45-49 år 47 35
50-54 år 41 40
55-59 år 33 32
60-64 år 32 34
65-69 år 31 30
70-74 år 36 24
75-79 år 17 22
80-84 år 16 14
85-89 år 3 12
90-94 år 5 6
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hasvik
Sverige 17
Litauen 65
Polen 59
Tyskland 5
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 8
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hasvik
Selveier 75.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 24.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hasvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 60
Sekundærnæringer 105
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 108
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 23
Undervisning 32
Helse- og sosialtjenester 107
Personlig tjenesteyting 9

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hasvik
Aleneboende 274000
Par uten barn 577000
Par med barn 0-17 år 761000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hasvik
Grunnskolenivå 363
Videregående skole-nivå 312
Universitets- og høgskolenivå kort 127
Universitets- og høgskolenivå lang 37
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hasvik
Aktivitetstilbud barn og unge 124
Bibliotek 339
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 20
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 10
Musikk- og kulturskoler 281
Kommunale kulturbygg 163

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hasvik
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 5.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.3
Administrasjon, kommune 8.8
Kultursektoren, kommune 1.1
Barnehage 6.3
Grunnskole 15.2
Helse- og omsorg 32.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.