3595_1903
3595_1903
kommunefakta
2020-01-20T18:41:00.000Z
no
Harstad - Hárstták kommune

Kommunefakta

Harstad - Hárstták - 1903 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 675 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 643 621
5-9 år 728 737
10-14 år 744 692
15-19 år 768 694
20-24 år 849 749
25-29 år 875 815
30-34 år 767 721
35-39 år 771 719
40-44 år 746 803
45-49 år 868 828
50-54 år 880 805
55-59 år 755 796
60-64 år 808 837
65-69 år 693 707
70-74 år 660 711
75-79 år 410 458
80-84 år 261 334
85-89 år 133 235
90-94 år 58 107
95-99 år 8 31
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták (2013-2019)
Sverige 78
Litauen 58
Polen 260
Tyskland 89
Eritrea 123
Somalia 143
Filippinene 69
Irak 77
Pakistan 19
Vietnam 9

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták (2013-2019)
Selveier 70.3
Andels- / aksjeeier 11.4
Leier 18.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták (2013-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 220
Sekundærnæringer 2011
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4320
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1081
Undervisning 1020
Helse- og sosialtjenester 3174
Personlig tjenesteyting 442

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták (2013-2019)
Aleneboende 295000
Par uten barn 638000
Par med barn 0-17 år 840000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták (2013-2019)
Grunnskolenivå 5414
Videregående skolenivå 7707
Universitets- og høgskolenivå, kort 5023
Universitets- og høgskolenivå, lang 1566
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 94

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták
Aktivitetstilbud barn og unge 298
Bibliotek 260
Muséer 82
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 35
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 521
Kulturskoler 178
Kommunale kulturbygg 218

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.6
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 10.8
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 33.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.