3595_1517
3595_1517
kommunefakta
2020-02-25T20:49:00.000Z
no
Hareid kommune

Kommunefakta

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 160 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 176 143
5-9 år 180 154
10-14 år 166 163
15-19 år 164 153
20-24 år 168 148
25-29 år 148 155
30-34 år 183 176
35-39 år 174 139
40-44 år 188 166
45-49 år 151 167
50-54 år 163 157
55-59 år 171 159
60-64 år 160 144
65-69 år 165 143
70-74 år 121 104
75-79 år 57 88
80-84 år 51 65
85-89 år 28 54
90-94 år 16 34
95-99 år 2 10
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hareid
Sverige 9
Litauen 73
Polen 235
Tyskland 13
Eritrea 18
Somalia 19
Filippinene 21
Irak 15
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hareid
Selveier 85.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hareid
Jordbruk, skogbruk og fiske 54
Sekundærnæringer 881
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 721
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 111
Undervisning 175
Helse- og sosialtjenester 468
Personlig tjenesteyting 60

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hareid
Aleneboende 286000
Par uten barn 651000
Par med barn 0-17 år 788000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hareid
Grunnskolenivå 1155
Videregående skolenivå 1694
Universitets- og høgskolenivå, kort 832
Universitets- og høgskolenivå, lang 156
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hareid
Aktivitetstilbud barn og unge 119
Bibliotek 291
Muséer 107
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -17
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 422
Kulturskoler 420
Kommunale kulturbygg 35

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hareid
Sosialsektoren samlet 6.1
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 6.8
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 12.4
Grunnskole 20.6
Helse- og omsorg 31.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.