3595_1534
3595_1534
kommunefakta
2019-01-24T09:09:00.000Z
no
Haram kommune

Kommunefakta

Haram - 1534 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 377 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 287 261
5-9 år 299 279
10-14 år 261 320
15-19 år 324 268
20-24 år 283 244
25-29 år 270 224
30-34 år 268 282
35-39 år 315 276
40-44 år 319 285
45-49 år 333 303
50-54 år 344 264
55-59 år 304 270
60-64 år 338 288
65-69 år 293 257
70-74 år 233 236
75-79 år 139 150
80-84 år 103 127
85-89 år 76 101
90-94 år 31 69
95-99 år 6 13
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Haram
Sverige 25
Litauen 104
Polen 496
Tyskland 92
Eritrea 28
Somalia 6
Filippinene 45
Irak 16
Pakistan 5
Vietnam 7

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Haram
Selveier 87.4
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 11.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Haram
Jordbruk, skogbruk og fiske 157
Sekundærnæringer 1854
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1114
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 125
Undervisning 328
Helse- og sosialtjenester 796
Personlig tjenesteyting 98

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Haram
Aleneboende 273000
Par uten barn 633000
Par med barn 0-17 år 790000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 409000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Haram
Grunnskolenivå 2100
Videregående skole-nivå 3326
Universitets- og høgskolenivå kort 1424
Universitets- og høgskolenivå lang 326
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Haram
Aktivitetstilbud barn og unge 1
Bibliotek 304
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 257
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 81
Musikk- og kulturskoler 324
Kommunale kulturbygg 111

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Haram
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 12.3
Grunnskole 22.3
Helse- og omsorg 36.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.