3595_1534
3595_1534
kommunefakta
2020-01-23T14:12:00.000Z
no
Haram kommune

Kommunefakta

Haram - 1534 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 349 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 281 249
5-9 år 304 273
10-14 år 263 321
15-19 år 314 278
20-24 år 294 250
25-29 år 273 221
30-34 år 263 291
35-39 år 310 286
40-44 år 328 273
45-49 år 326 309
50-54 år 336 278
55-59 år 311 260
60-64 år 336 278
65-69 år 296 256
70-74 år 244 245
75-79 år 146 165
80-84 år 102 125
85-89 år 74 96
90-94 år 35 69
95-99 år 10 11
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Haram (-2019)
Sverige 25
Litauen 116
Polen 497
Tyskland 87
Eritrea 32
Somalia 6
Filippinene 53
Irak 23
Pakistan 3
Vietnam 11

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Haram (-2019)
Selveier 87.7
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 11.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Haram (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 173
Sekundærnæringer 1893
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1143
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 146
Undervisning 330
Helse- og sosialtjenester 837
Personlig tjenesteyting 106

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Haram (-2019)
Aleneboende 283000
Par uten barn 639000
Par med barn 0-17 år 818000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 448000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Haram (-2019)
Grunnskolenivå 2128
Videregående skolenivå 3308
Universitets- og høgskolenivå, kort 1450
Universitets- og høgskolenivå, lang 348
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Haram
Aktivitetstilbud barn og unge -1
Bibliotek 317
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 249
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 154
Kulturskoler 345
Kommunale kulturbygg 121

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Haram
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 12
Grunnskole 22.4
Helse- og omsorg 38.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.