3595_0403
3595_0403
kommunefakta
2019-11-21T19:11:00.000Z
no
Hamar kommune

Kommunefakta

Hamar - 0403 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 31 298 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 742 674
5-9 år 900 782
10-14 år 932 808
15-19 år 926 890
20-24 år 1049 997
25-29 år 1029 947
30-34 år 951 905
35-39 år 941 894
40-44 år 911 981
45-49 år 1065 1034
50-54 år 1043 1019
55-59 år 928 1031
60-64 år 950 1077
65-69 år 931 1017
70-74 år 874 967
75-79 år 538 678
80-84 år 298 461
85-89 år 224 382
90-94 år 95 192
95-99 år 18 56
100 år eller eldre 1 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hamar
Sverige 213
Litauen 87
Polen 354
Tyskland 81
Eritrea 206
Somalia 340
Filippinene 57
Irak 221
Pakistan 37
Vietnam 153

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hamar
Selveier 64.4
Andels- / aksjeeier 18.5
Leier 17.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hamar
Jordbruk, skogbruk og fiske 209
Sekundærnæringer 1963
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5402
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1358
Undervisning 1527
Helse- og sosialtjenester 3703
Personlig tjenesteyting 881

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hamar
Aleneboende 287000
Par uten barn 635000
Par med barn 0-17 år 830000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hamar
Grunnskolenivå 6127
Videregående skolenivå 9106
Universitets- og høgskolenivå, kort 7287
Universitets- og høgskolenivå, lang 2639
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 168

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hamar
Aktivitetstilbud barn og unge 177
Bibliotek 355
Muséer 56
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -7
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1802
Kulturskoler 271
Kommunale kulturbygg 696

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hamar
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.3
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 7
Barnehage 9.1
Grunnskole 15.3
Helse- og omsorg 33.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.