På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_0101
3595_0101
kommunefakta
2020-01-23T15:11:00.000Z
no
Halden kommune

Kommunefakta

Halden - 0101 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 31 328 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 770 716
5-9 år 870 865
10-14 år 965 902
15-19 år 1006 861
20-24 år 1063 910
25-29 år 1064 910
30-34 år 908 931
35-39 år 870 893
40-44 år 1030 971
45-49 år 1099 1066
50-54 år 1169 1131
55-59 år 1020 998
60-64 år 1000 952
65-69 år 904 912
70-74 år 905 945
75-79 år 487 580
80-84 år 300 415
85-89 år 200 288
90-94 år 74 155
95-99 år 14 54
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Halden (-2019)
Sverige 420
Litauen 141
Polen 523
Tyskland 113
Eritrea 62
Somalia 332
Filippinene 89
Irak 201
Pakistan 84
Vietnam 84

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Halden (-2019)
Selveier 71.2
Andels- / aksjeeier 9.5
Leier 19.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Halden (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 216
Sekundærnæringer 3625
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4235
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 851
Undervisning 1392
Helse- og sosialtjenester 2930
Personlig tjenesteyting 438

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Halden (-2019)
Aleneboende 275000
Par uten barn 595000
Par med barn 0-17 år 783000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Halden (-2019)
Grunnskolenivå 7779
Videregående skolenivå 10145
Universitets- og høgskolenivå, kort 5624
Universitets- og høgskolenivå, lang 1467
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 167

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Halden
Aktivitetstilbud barn og unge 78
Bibliotek 207
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 195
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 158
Kulturskoler 130
Kommunale kulturbygg 180

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Halden
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 11.2
Grunnskole 18.1
Helse- og omsorg 36.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.