3595_1034
3595_1034
kommunefakta
2018-05-23T20:49:00.000Z
no
Hægebostad kommune

Kommunefakta

Hægebostad - 1034 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 697 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 56
5-9 år 55 52
10-14 år 60 53
15-19 år 51 58
20-24 år 61 54
25-29 år 39 55
30-34 år 54 44
35-39 år 63 49
40-44 år 70 50
45-49 år 65 55
50-54 år 56 51
55-59 år 46 42
60-64 år 43 43
65-69 år 53 34
70-74 år 35 44
75-79 år 26 38
80-84 år 18 19
85-89 år 9 17
90-94 år 2 8
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Sverige 3
Litauen 0
Polen 23
Tyskland 15
Eritrea 20
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hægebostad
Jordbruk, skogbruk og fiske 69
Sekundærnæringer 340
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 163
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 26
Undervisning 61
Helse- og sosialtjenester 206
Personlig tjenesteyting 21

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Aleneboende 263000
Par uten barn 596000
Par med barn 0-17 år 788000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 349000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Grunnskolenivå 373
Videregående skole-nivå 660
Universitets- og høgskolenivå kort 232
Universitets- og høgskolenivå lang 41
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 12.1
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 9.5
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 19
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 29.5
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.1
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.