3595_1034
3595_1034
kommunefakta
2019-01-22T20:10:00.000Z
no
Hægebostad kommune

Kommunefakta

Hægebostad - 1034 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 697 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 56
5-9 år 55 52
10-14 år 60 53
15-19 år 51 58
20-24 år 61 54
25-29 år 39 55
30-34 år 54 44
35-39 år 63 49
40-44 år 70 50
45-49 år 65 55
50-54 år 56 51
55-59 år 46 42
60-64 år 43 43
65-69 år 53 34
70-74 år 35 44
75-79 år 26 38
80-84 år 18 19
85-89 år 9 17
90-94 år 2 8
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Sverige 3
Litauen 0
Polen 23
Tyskland 15
Eritrea 20
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Selveier 85.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hægebostad
Jordbruk, skogbruk og fiske 69
Sekundærnæringer 340
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 163
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 26
Undervisning 61
Helse- og sosialtjenester 206
Personlig tjenesteyting 21

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Aleneboende 266000
Par uten barn 622000
Par med barn 0-17 år 806000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 377000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Grunnskolenivå 368
Videregående skole-nivå 656
Universitets- og høgskolenivå kort 242
Universitets- og høgskolenivå lang 38
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Elever som får særskilt norskopplæring)

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Aktivitetstilbud barn og unge 41
Bibliotek 333
Muséer 22
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 211
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 293
Musikk- og kulturskoler 360
Kommunale kulturbygg 160

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 1.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.5
Administrasjon, kommune 11.2
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 10
Grunnskole 18.8
Helse- og omsorg 31.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.