3595_1119
3595_1119
kommunefakta
2020-01-20T09:33:00.000Z
no
Hå kommune

Kommunefakta

Hå - 1119 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 956 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 709 647
5-9 år 718 766
10-14 år 709 671
15-19 år 669 585
20-24 år 622 582
25-29 år 645 599
30-34 år 707 668
35-39 år 688 649
40-44 år 645 574
45-49 år 688 540
50-54 år 596 540
55-59 år 540 472
60-64 år 464 466
65-69 år 447 425
70-74 år 318 348
75-79 år 242 262
80-84 år 148 159
85-89 år 86 104
90-94 år 33 48
95-99 år 7 26
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige 24
Litauen 657
Polen 527
Tyskland 151
Eritrea 76
Somalia 52
Filippinene 78
Irak 170
Pakistan 3
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Selveier 85.6
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 13.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Jordbruk, skogbruk og fiske 740
Sekundærnæringer 3578
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2515
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 370
Undervisning 686
Helse- og sosialtjenester 1643
Personlig tjenesteyting 259

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende 312000
Par uten barn 655000
Par med barn 0-17 år 809000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 427000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grunnskolenivå 4272
Videregående skolenivå 6488
Universitets- og høgskolenivå, kort 2521
Universitets- og høgskolenivå, lang 644
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 79

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aktivitetstilbud barn og unge 238
Bibliotek 258
Muséer 71
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 557
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 314
Kommunale kulturbygg 234

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.8
Administrasjon, kommune 4
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 14.8
Grunnskole 23
Helse- og omsorg 31.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.