3595_2011
3595_2011
kommunefakta
2019-09-17T10:18:00.000Z
no
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune

Kommunefakta

Guovdageaidnu - Kautokeino - 2011 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 929 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 92 83
5-9 år 89 84
10-14 år 82 97
15-19 år 101 69
20-24 år 102 73
25-29 år 100 91
30-34 år 75 108
35-39 år 113 75
40-44 år 106 86
45-49 år 113 99
50-54 år 122 85
55-59 år 104 82
60-64 år 99 90
65-69 år 87 78
70-74 år 75 77
75-79 år 31 43
80-84 år 22 40
85-89 år 15 25
90-94 år 1 6
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Guovdageaidnu - Kautokeino
Sverige 45
Litauen 0
Polen 19
Tyskland 10
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 22
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Guovdageaidnu - Kautokeino
Selveier 85.4
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Guovdageaidnu - Kautokeino
Jordbruk, skogbruk og fiske 198
Sekundærnæringer 192
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 288
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 147
Undervisning 235
Helse- og sosialtjenester 311
Personlig tjenesteyting 101

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Guovdageaidnu - Kautokeino
Aleneboende 262000
Par uten barn 640000
Par med barn 0-17 år 760000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 394000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Guovdageaidnu - Kautokeino
Grunnskolenivå 886
Videregående skolenivå 664
Universitets- og høgskolenivå, kort 560
Universitets- og høgskolenivå, lang 150
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Guovdageaidnu - Kautokeino
Aktivitetstilbud barn og unge 91
Bibliotek 277
Muséer 127
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 118
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 489
Musikk- og kulturskoler 65
Kommunale kulturbygg 70

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Guovdageaidnu - Kautokeino
Sosialsektoren samlet 2.4
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 10.6
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 11.6
Grunnskole 17
Helse- og omsorg 35.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.