3595_0423
3595_0423
kommunefakta
2020-01-20T09:25:00.000Z
no
Grue kommune

Kommunefakta

Grue - 0423 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 623 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 64 66
5-9 år 72 72
10-14 år 124 115
15-19 år 128 131
20-24 år 129 113
25-29 år 134 105
30-34 år 99 82
35-39 år 83 94
40-44 år 133 107
45-49 år 157 161
50-54 år 186 198
55-59 år 187 165
60-64 år 212 199
65-69 år 173 197
70-74 år 192 201
75-79 år 105 112
80-84 år 66 77
85-89 år 41 81
90-94 år 17 42
95-99 år 4 19
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Grue (-2019)
Sverige 52
Litauen 27
Polen 32
Tyskland 11
Eritrea 30
Somalia 5
Filippinene 6
Irak 18
Pakistan 7
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Grue (-2019)
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Grue (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 184
Sekundærnæringer 490
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 610
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 109
Undervisning 133
Helse- og sosialtjenester 471
Personlig tjenesteyting 61

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Grue (-2019)
Aleneboende 259000
Par uten barn 581000
Par med barn 0-17 år 744000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grue (-2019)
Grunnskolenivå 1493
Videregående skolenivå 1742
Universitets- og høgskolenivå, kort 647
Universitets- og høgskolenivå, lang 103
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Grue
Aktivitetstilbud barn og unge 29
Bibliotek 304
Muséer 22
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 37
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 462
Kulturskoler 363
Kommunale kulturbygg 83

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Grue
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 4.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 7.4
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 6.1
Grunnskole 15.3
Helse- og omsorg 40.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.