3595_0904
3595_0904
kommunefakta
2019-01-21T21:26:00.000Z
no
Grimstad kommune

Kommunefakta

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 23 250 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 678 648
5-9 år 770 763
10-14 år 752 770
15-19 år 813 745
20-24 år 980 815
25-29 år 801 710
30-34 år 733 715
35-39 år 721 685
40-44 år 816 796
45-49 år 837 788
50-54 år 751 744
55-59 år 627 672
60-64 år 637 568
65-69 år 551 575
70-74 år 518 565
75-79 år 286 343
80-84 år 214 220
85-89 år 95 153
90-94 år 35 94
95-99 år 6 23
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Grimstad
Sverige 93
Litauen 179
Polen 494
Tyskland 153
Eritrea 207
Somalia 121
Filippinene 71
Irak 41
Pakistan 22
Vietnam 58

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Grimstad
Selveier 79.7
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 18.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Grimstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 254
Sekundærnæringer 2001
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3756
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 790
Undervisning 1210
Helse- og sosialtjenester 2102
Personlig tjenesteyting 389

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Grimstad
Aleneboende 271000
Par uten barn 589000
Par med barn 0-17 år 773000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grimstad
Grunnskolenivå 4541
Videregående skole-nivå 6856
Universitets- og høgskolenivå kort 4621
Universitets- og høgskolenivå lang 1519
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 116

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Grimstad
Aktivitetstilbud barn og unge 202
Bibliotek 228
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 255
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 289
Musikk- og kulturskoler 199
Kommunale kulturbygg 84

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Grimstad
Sosialsektoren samlet 5.7
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.1
Administrasjon, kommune 9.1
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 10.8
Grunnskole 19.2
Helse- og omsorg 26.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.