3595_0904
3595_0904
kommunefakta
2020-01-20T10:45:00.000Z
no
Grimstad kommune

Kommunefakta

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 23 485 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 660 658
5-9 år 762 761
10-14 år 767 772
15-19 år 786 767
20-24 år 984 766
25-29 år 838 764
30-34 år 733 696
35-39 år 743 720
40-44 år 769 782
45-49 år 864 805
50-54 år 770 756
55-59 år 640 662
60-64 år 657 615
65-69 år 523 570
70-74 år 540 576
75-79 år 307 359
80-84 år 224 239
85-89 år 101 159
90-94 år 32 85
95-99 år 5 27
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Grimstad (-2019)
Sverige 91
Litauen 183
Polen 496
Tyskland 153
Eritrea 216
Somalia 125
Filippinene 69
Irak 49
Pakistan 24
Vietnam 55

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Grimstad (-2019)
Selveier 79.7
Andels- / aksjeeier 1.5
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Grimstad (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 238
Sekundærnæringer 2046
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3874
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 835
Undervisning 1299
Helse- og sosialtjenester 2218
Personlig tjenesteyting 428

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Grimstad (-2019)
Aleneboende 279000
Par uten barn 616000
Par med barn 0-17 år 805000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grimstad (-2019)
Grunnskolenivå 4570
Videregående skolenivå 6880
Universitets- og høgskolenivå, kort 4730
Universitets- og høgskolenivå, lang 1596
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 115

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Grimstad
Aktivitetstilbud barn og unge 141
Bibliotek 249
Muséer 61
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 208
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 469
Kulturskoler 205
Kommunale kulturbygg 322

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Grimstad
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.3
Administrasjon, kommune 7.8
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 10.9
Grunnskole 21.5
Helse- og omsorg 29.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.