3595_1825
3595_1825
kommunefakta
2019-01-24T09:11:00.000Z
no
Grane kommune

Kommunefakta

Grane - 1825 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 494 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 23 27
5-9 år 46 32
10-14 år 43 42
15-19 år 58 45
20-24 år 37 32
25-29 år 48 35
30-34 år 33 39
35-39 år 41 27
40-44 år 41 41
45-49 år 53 50
50-54 år 63 44
55-59 år 52 45
60-64 år 49 39
65-69 år 57 46
70-74 år 45 49
75-79 år 44 37
80-84 år 27 17
85-89 år 15 18
90-94 år 3 9
95-99 år 5 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Grane
Sverige 15
Litauen 57
Polen 0
Tyskland 3
Eritrea 3
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Grane
Selveier 81.3
Andels- / aksjeeier 2.4
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Grane
Jordbruk, skogbruk og fiske 47
Sekundærnæringer 231
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 134
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 49
Undervisning 52
Helse- og sosialtjenester 175
Personlig tjenesteyting 18

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Grane
Aleneboende 274000
Par uten barn 565000
Par med barn 0-17 år 751000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 426000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grane
Grunnskolenivå 477
Videregående skole-nivå 511
Universitets- og høgskolenivå kort 183
Universitets- og høgskolenivå lang 32
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Grane
Aktivitetstilbud barn og unge 68
Bibliotek 262
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 242
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 39
Musikk- og kulturskoler 366
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Grane
Sosialsektoren samlet 1.6
Barnevern 1.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 8.9
Kultursektoren, kommune 1.4
Barnehage 7.1
Grunnskole 19.2
Helse- og omsorg 30.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.