3595_0617
3595_0617
kommunefakta
2020-01-24T04:16:00.000Z
no
Gol kommune

Kommunefakta

Gol - 0617 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 573 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 108 100
5-9 år 114 122
10-14 år 143 128
15-19 år 142 140
20-24 år 143 118
25-29 år 124 106
30-34 år 136 143
35-39 år 116 121
40-44 år 151 139
45-49 år 182 168
50-54 år 160 184
55-59 år 163 140
60-64 år 145 145
65-69 år 118 144
70-74 år 129 138
75-79 år 88 100
80-84 år 62 72
85-89 år 36 43
90-94 år 21 31
95-99 år 5 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gol (-2019)
Sverige 25
Litauen 58
Polen 141
Tyskland 14
Eritrea 18
Somalia 52
Filippinene 23
Irak 28
Pakistan 7
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gol (-2019)
Selveier 74.4
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 23.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gol (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 68
Sekundærnæringer 590
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1032
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 111
Undervisning 168
Helse- og sosialtjenester 391
Personlig tjenesteyting 61

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gol (-2019)
Aleneboende 301000
Par uten barn 626000
Par med barn 0-17 år 795000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gol (-2019)
Grunnskolenivå 1128
Videregående skolenivå 1699
Universitets- og høgskolenivå, kort 697
Universitets- og høgskolenivå, lang 180
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gol
Aktivitetstilbud barn og unge 181
Bibliotek 313
Muséer 31
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 98
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 805
Kulturskoler 562
Kommunale kulturbygg 194

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gol
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 8.9
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 7
Grunnskole 15.3
Helse- og omsorg 31.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.